Álláspályázat Tomory Lajos Múzeum igazgatói munkakör betöltésére

2023.03.06.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet a

Tomory Lajos Múzeum igazgatói munkakör betöltésére.

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával — a Rendelet szerinti eltérésekkel — munkaviszony keretében történik.

A munkaviszony időtartama:

Az igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó jogviszony 5 éves, határozott időre szól azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább-foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejártát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig szól.

A munkakör legkorábban 2023. szeptember l. napjától tölthető be.

A munkavégzés helye: 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Tomory Lajos Múzeum alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, illetve az Önkormányzat e területre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően.
 • Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása.
 • A munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • A Múzeum gyűjteményeiben őrzött kulturális javak gyűjteményi-, kutató- és feldolgozó tevékenységének fejlesztése, az eredmények minél teljesebb körű hozzáférhetővé tétele, a gyűjtemények bemutatása kiállítások és kiadványok formájában.
 • Kerületi helytörténeti vonatkozású kiadványok megjelentetése, rendezvények lebonyolítása.
 • A múzeumpedagógiai és a kapcsolódó közművelődési feladatok biztosítása, a múzeum aktivizálása mind a formális, mind az informális kapcsolatokon keresztül az egész életen át tartó tanulás folyamatába.
 • Az intézmény közösségi funkcióinak és közösségi szolgáltatásainak biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései, valamint az intézmény belső szabályzataiban foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet.
 • Mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség.
 • Közös Európai Keretrendszer szerinti B2 szintet elérő idegennyelvismeret.
 • A pályázó végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor annak vállalása, hogy a vezető állású munkakör betöltését követően kettő éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja, kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 • A pályázó nem állhat muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • történész-muzeológusi végzettség
 • legalább ötéves vezetői tapasztalat
 • történeti és művészeti múzeumi szakterület ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá a pályázó elérhetőségeit (lakcím, telefonszám és e-mail cím).
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program, a tervezett kiállítási tevékenység bemutatásával, a szakmai feladatellátás irányainak és legfőbb feladatainak kijelölésével, gyűjtemény fejlesztésére irányuló elképzelésekkel.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
 • Korábbi jogviszonyokról, szakmai gyakorlatokról szóló igazolás.
 • A Közös Európai Referenciakeret szerinti, elvárt B2 szintet elérő idegennyelvtudás igazolása.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy képzés alóli mentességről szóló igazolás.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat keretében személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják-e, és pályázata közölhető-e harmadik személlyel.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízatás esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat a jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül megszünteti.

A pályázat benyújtásának határideie: 2023. április 7. péntek, 23 óra 59 perc

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Marian, Társadalmi Kapcsolatok Főosztály megbízott főosztályvezetője nyújt, a +36/30-973-4404-es telefonszámon.

A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A múzeumról általános információk a https://www.tomorylajos-muzeum.hu/ honlapon érhetők el.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, zárt borítékban 3 eredeti példányban a pályázatnak Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör „Tomory Lajos Múzeum igazgatói pályázat” megnevezését.

Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

Személyesen: Király Marian, Társadalmi Kapcsolatok Főosztály megbízott főosztályvezetője részére (Nemzetiségek Háza 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.)   emailen: Király Marian, Társadalmi Kapcsolatok Főosztály megbízott főosztályvezetője részére kiraly.marian@bp18.hu címen.

Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a Rendeletben meghatározottak szerint történik. A pályázatok beadására nyitva álló határidő elteltét követő harminc napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat egy eseti, szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Képviselő-testület a pályázati határidő elteltét követő következő ülésén dönt a pályázatok elbírálásáról és az igazgató megválasztásáról.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A www.bp18.hu honlapon, valamint a https://www.tomorylajos-muzeum.hu honlapon, valamint a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu és a www.profession.hu honlapokon, továbbá a  Budapesti Művelődési Központ (BMK) honlapján.

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.